متخصصین

متخصصین و پرسنل آذرنجات

بخش خىمات و مراقبتهای پرستاری در منزل بدنه اصلی آذرنجات بوده و در این بخش سعی ما بر این هست که لیست پرسنل امور اداری-درمانی وآمبولانس خصوصی به همراه جزئیات تخصص آنها ارائه گردد